POZNAJ PROGRAM

CO TO JEST RPO?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to inicjatywa zasilana środkami z Komisji Europejskiej, której celem jest rozwój i poprawa życia w regionie. Śląskie otrzymało największe wsparcie spośród wszystkich województw – prawie 3,5 mld euro, czyli blisko 15 mld zł. Środki te wspomagają szczególne potrzeby regionu w ramach 12 obszarów wsparcia, dotyczących m.in. transportu, nowoczesnej gospodarki, wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw, ochrony środowiska, edukacji czy włączenia społecznego.


KTO ZARZĄDZA PROGRAMEM?

Aby tak duża pula środków mogła zostać dobrze rozdysponowana, potrzeba wsparcia odpowiednich instytucji. W województwie śląskim są to:

Urząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wojewódzki Urząd PracyWojewódzki Urząd Pracy

Śląskie Centrum PrzedsiębiorczościŚląskie Centrum Przedsiębiorczości

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOTACJE?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwaMikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Jednostki samorządu terytorialnego

Służby publiczne (inne niż administracja)

Instytucje ochrony
zdrowia

Instytucje wspierające
biznes

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Instytucje nauki
i edukacji

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Partnerstwa

Pośrednio ze wsparcia korzystają osoby fizyczne, organizacje, firmy czy instytucje biorące udział np. w szkoleniach, kursach, studiach – projektach, na które dotację otrzymał jeden z ww. podmiotów.

POMOC NASTAWIONA JEST SZCZEGÓLNIE NA:

osoby bezrobotne

osoby niepełnosprawne

osoby w wieku 50+

rodziny zastępcze

kobiety wracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

FUNDUSZE EUROPEJSKIE KIEROWANE SĄ DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO. To dzięki unijnym środkom możemy korzystać z nowych dróg i ścieżek rowerowych, ocieplonych budynków i sprawnych oczyszczalni. Lepsza jest też sytuacja na rynku pracy, a wsparcie dla inicjatyw społecznych większe.

NA CO UDZIELANE SĄ DOTACJE?

Nowoczesna gospodarka > prowadzenie badań i wprowadzanie innowacji

Cyfrowe Śląskie > usprawnianie cyfrowych usług publicznych

Konkurencyjność MŚP > rozwijanie przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna > unowocześnianie źródeł energii

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów > poprawa stanu środowiska

Transport > podnoszenie jakości dróg i transportu publicznego

Regionalny rynek pracy > szkolenia i staże zawodowe oraz zakładanie firm

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy > szkolenia dla pracowników

Włączenie społeczne > pomoc osobom wykluczonym

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna > ulepszenie usług społecznych i zdrowotnych

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego > podniesienie poziomu kształcenia

Infrastruktura edukacyjna > poprawa warunków kształcenia

Ile środków jest dostępnych?

To właśnie w ramach ww. obszarów wsparcia (tzw. osi priorytetowych) ogłaszane są nabory wniosków o dotacje. Dotychczas OGŁOSILIŚMY 235 NABORÓW NA KWOTĘ PONAD 10,1 MLD ZŁ (69% dostępnej puli). Ale wciąż jeszcze sporo środków jest do rozdysponowania.

Chcesz poznać aktualne nabory? Sprawdź tutaj

Podpisaliśmy już 1 431 umów na kwotę 4,8 mld zł, czyli 32,5% dostępnych środków.

JAK WYGLĄDA WSPARCIE?

Podstawowa forma wsparcia to DOTACJA BEZZWROTNA. Zasadniczo maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85%. Natomiast możliwe jest uzyskanie przez beneficjenta dodatkowych środków z budżetu państwa, co może podnieść wysokość dofinansowania w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego (dotyczących przedsięwzięć społecznych, związanych z rozwojem kapitału społecznego) do poziomu nawet 95%.

Beneficjenci uczestniczą w kosztach realizacji, wnosząc tzw. WKŁAD WŁASNY.

Dofinansowania występują w formie REFUNDACJI LUB ZALICZKI.

Scroll Up